ROF

 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOSANI

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Capitolul I  Dispoziţii generale

 

Art.1(1) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, denumit în continuare Centrul, este o instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Botoşani, cu personalitate juridică şi constituit conform art. 2, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenta nr. 118/21.12.2006 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale.

(2)Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani are  sediul în municipiul Botoşani, str.Unirii, nr. 10.

Art.2  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani ca instituţie publică de cultură, (aşezământ cultural) îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe baza de programe si proiecte elaborate de conducerea acestuia în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative.

Art.3 Din punct de vedere financiar Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de Consiliul Judeţean Botoşani, managerul instituţiei având calitatea de ordonator terţiar de credite.

Art.4 Pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Consiliul Judeţean Botoşani asigură baza materială şi resursele financiare necesare (subvenţii), potrivit responsabilităţilor ce îi revin prin lege. De asemeni, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani obţine şi venituri proprii din taxe de perfecţionare şi alte surse conform legislaţiei în vigoare.

Art.5 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani  deţine sediu propriu, cuprinzând spaţii adecvate profilului funcţional al instituţiei precum şi condiţii materiale şi tehnice adecvate desfăşurării activităţilor specifice; de asemeni dispune de ştampilă şi cont bancar (deschis la Trezoreria Municipală Botoşani), are patrimoniu şi îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie conform prevederilor legale.

 

Capitolul II    Obiective şi modul lor de realizare

 

Art.6 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani desfăşoară activităţi în vederea realizării următoarelor obiective:

– oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, in scopul creşterii gradului de acces si de participare a cetăţenilor la viata culturală;

– conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;

– educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar in afara sistemelor formale de educaţie.

Art.7 In scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani organizează şi desfăşoară activităţi de tipul:

 • evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii si alte asemenea;
 • susţinerea expoziţiilor temporare, elaborării de monografii, albume, susţinerea de editări de cărţi şi publicaţii de interes local in domeniul artei şi culturii populare;
 • conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor si tradiţiilor;
 • organizarea de cursuri de educaţie permanentă şi formare profesională continuă.

 

Capitolul III     Structura organizatorică

 

Art. 8 Structura organizatorica şi numărul de personal al Centrului sunt stabilite conform organigramei şi statului de funcţii aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani cu respectarea legislaţiei specifice.

Organigrama Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani este structurată după cum urmează:

Consiliul administrativ;

Consiliul de specialitate;

Personal de specialitate organizat pe compartimente, după cum urmează:

– Muzică;

– Artă populară artizanală şi meşteşuguri tradiţionale;

– Literatură şi teatru popular;

– Documentare şi educaţie permanentă;

– Coregrafie;

– Compartiment financiar contabil şi administrativ.

Art. 9 Ocuparea posturilor se face prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile  legale  în vigoare.

Art.10 Activitatea personalului instituţiei se desfăşoară pe bază de contract individual

de muncă, în condiţii normale de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.11 Atribuţiile şi competenţele personalului Centrului se stabilesc prin fişa postului de către manager, la propunerea şefilor de compartimente, în funcţie de programele anuale de activitate ale instituţiei.

Art.12 Personalul Centrului este salarizat potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare.

 

Capitolul IV   Conducerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani

 

Art.13(1) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani este condus de un director, denumit in continuare manager, prin contract de management.

(2) Numirea în funcţie a managerului  se face prin contract de management pe baza unui concurs de proiecte de management cu aprobarea Consiliului Judeţean Botoşani (conform O.U.G. nr.189/2008 , modificată şi completată cu O.U.G.68/2013 privind managementul instituţiilor publice de cultură).

(3) Modul de îndeplinire a prevederilor contractului de management se verifică de către comisii special constituite la nivelul Consiliului Judeţean Botoşani, prin evaluari anuale. În cazul în care rezultatele evaluărilor sunt negative, contractul de management încetează de drept, iar Consiliul Judeţean Botoşani  asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcţii, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 14. (1)  Managerul Centrului are următoarele atribuţii principale:

 • asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 • elaboreaza programele de activitate;
 • elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
 • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;
 • selectează, angajează şi concediază peronalul salariat, în condiţiile legii;
 • întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorica şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
 • negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;
 • negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor contractului civil sau, după caz, conform legilor speciale;
 • dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;
 • hotarăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 • reprezinta instutuţia în raporturile cu terţii;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;

(2) Managerul poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a instutuţiei sau prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.

(4) În absenţa managerului Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de manager prin decizie scrisă.

Art.15 (1) În cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani funcţionează Consiliul de specialitate (Consiliul Științific), ca organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul culturii tradiţionale.

(2) Consiliul de specialitate este format  din cercetători ştiinţifici, creatori şi alţi specialişti  propuși de managerul instituţiei; jumătate din membrii consiliului sunt angajaţi ai Centrului iar managerul este preşedintele Consiliului de specialitate. Consilil Județean Botoşani va desemna în cadrul Consiliului de specialitate un reprezentant și aprobă prin ordin sau decizie numărul membrilor acestuia (maxim 5).

Art.16 (1) Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul administrativ, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

(2) Consiliul administrativ se numeşte prin dispoziţia managerului. Din consiliul administrativ  fac parte managerul, contabilul sef – economistul şi un reprezentant al salariaţilor.

(3) Consiliul administrativ se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau ori de câte este necesar  în şedinţe extraordinare. Convocarea şedinţelor se face de către manager. Şedinţele Consiliului administrativ sunt conduse de către preşedinte.

(4) Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie se semnează de cei prezenţi la şedinţă şi se consemnează într-un registru special.

(5) Consiliul administrativ are următoarele atribuţii principale:

– analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;

– aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

– aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;

– supune, anual, aprobării autorităţii tutelare, statutul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;

– aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

– analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariatilor potrivit legii;

– hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;

– urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei luând măsurile necesare pentru asigurarea patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

– stabileşte modul cum se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul administrativ adoptă hotărâri.

Art.17 Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, urmărirea încasării veniturilor, încheierea contractelor şi celelalte operaţiuni financiar contabile privind execuţia bugetară se efectuează de către manager şi economist (postul de contabil sef s-a transformat).

Art.18 Personalul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, are dreptul de a-si perfecţiona continuu pregătirea profesionala, in condiţiile legii.

 

Capitolul V   Atribuţiile compartimentelor funcţionale din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani

 

 Art.19 Compartimentul Artă populară artizanală şi meşteşuguri are următoarele atribuţii principale:

 • cunoasterea aprofundata a artei populare traditionale din judetul Botoșani;
 • cunoasterea si actualizarea evidentei meșterilor populari din judetul Botoșani (olari, tesatori, cioplitori in lemn, pictori de icoane etc.);
 • cercetarea zonei botoşănene in vederea depistarii unor mesteri populari tineri și indrumarea lor metodologică, pentru diferite compartimente ale creației populare autentice;
 • îndrumarea de specialitate a mesterilor populari din întreaga zonă a județului pentru excluderea elementelor străine de tradiția, valoarea artei populare autentice specifice acestor meleaguri;
 • organizarea de puncte muzeale etnografice în localitațile județului;
 • îndrumarea atentă a tinerilor interpreți amatori în domeniul costumului popular;
 • participarea în calitate de specialist etnograf la Festivalurile folclorice ce se organizeaza in judet;
 • colaborarea cu specialiștii din alte institutii de cultura pentru organizarea unor activitati specifice, simpozioane, expoziții de arta populară etc.;
 • contribuția de specialitate în lansarea si derularea unor programe privind meșteșugurile populare si arta tradițională din județul Botoșani;
 • publicarea unor studii de specialitate, relații de colaborare cu mass-media în scopul popularizării unor activități specifice;
 • îndeplinirea altor sarcini trasate de conducerea institutiei.

 

Compartimentul  Muzică are următoarele atribuţii principale:

 • cunoaşterea în detaliu a activităţilor proprii şi a artiştilor amatori din judeţ (creatori, rapsozi, interpreţi vocali şi instrumentişti, grupuri vocale sau instrumentale);
 • cercetarea, culegerea, tezaurizarea, conservarea si valorificarea creatiei populare din domeniul folclorului muzical specific zonei (sub-zonei) etno-culturale si documentarea asupra dinamicii ei contemporane;
 • depistarea de noi creatori si interpreti ai muzicii populare, vârstnici sau tineri, încurajarea, sprijinirea si stimularea activității lor prin diferite forme (festivaluri, concursuri, înregistrări radio, Tv etc.), în scopul afirmării si consacrării creatorilor și artiștilor amatori ca personalități artistice;
 • preocuparea permanentă de îmbogațire și înnoire a repertoriului formațiilor muzicale, cu preponderență a interpreților vocali si instrumentiști, din melosul folcloric autohton;
 • organizarea periodică a unor activitați metodice și științifice, cu instructorii si dirijorii de formații artistice din județ, solisti vocali, instrumentisti si rapsozi, cu invitarea unor distinși folcloriști sau oameni de artă, în vederea unor schimburi de experienta utile si pentru sondarea pulsului mișcării artistice de amatori din judet;
 • completarea cu noi date informationale pentru reactualizarea si imbogatirea bancii de date a institutiei, avand la dispozitie mijloace tehnice strict necesare compartimentului;
 • se preocupă de pregatirea și organizarea manifestărilor cultural – artistice județene si interjudetene a formatiilor muzicale cât și a celor muzical – coregrafice;
 • elaboreaza si stimuleaza direct, prin orice mijloace specifice, activitatea de creație muzicală cât și de cercetare, culegere si tiparire a unor colecții de folclor muzical din judet, asigurând finalizarea acestor demersuri;

 

Compartimentul Coregrafie  are următoarele atribuţii principale:

 • iniţiază şi organizează studii şi acţiuni de cercetare şi valorificare a folclorului coregrafic din judeţ;
 • realizează actiuni metodice şi de instruire practică cu instructorii formațiilor coregrafice, de datini şi obiceiuri de iarnă din judeţ;
 • se preocupă de îmbogăţirea şi înnoirea pemanentă a repertoriului formaţiilor de dansuri populare din judeţ;
 • acţionează pentru cercetarea şi valorificarea practică a datinilor şi obiceiurilor populare tradiţionale;
 • acordă asistenţă de specialitate formaţiilor coregrafice (dansuri populare şi de datini şi obiceiuri de iarnă din judeţ);
 • organizează activităţi cu caracter metodic-demonstrativ asigurând participarea unor formaţii coregrafice reprezentative în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor de specialitate ale instructorilor şi interpreţilor;
 • răspunde în mod direct de organizarea manifestărilor judeţene şi interjudeţene a formaţiilor coregrafice;
 • asigură pregătirea ansamblurilor şi formatiilor artistice de amatori propuse pentru a participa la manifestări artistice interjudeţene, naţionale şi internaţionale, asigurând autenticitatea şi calitatea conţinutului repertorial al formaţiei;
 • asigură asistenţă de specialitate aşezămintelor culturale din judeţ.

 

Compartimentul Literatură  si teatru popular  are următoarele atribuţii principale:

 • întocmeşte evidenţa şi stabileşte relaţii de colaborare cu toţi creatorii populari de literatură scrisă şi orală, teatru popular, şefi de cenacluri, instructori de teatru amatori etc;
 • cercetează, conservă şi valorifică creaţia populară (poezie, bocete, oraţii, strigături, teatrul popular şi alte genuri) de pe raza judeţului Botoşani;
 • identifică noi creatori de literatură populară şi cultă şi răspunde de valorificarea lor prin diferite forme (festivaluri, concursuri, editare etc.);
 • stabileşte relaţii de colaborare corecte şi echidistante cu scriitori cunoscuţi de pe raza judeţului, cât şi cu membrii cenaclurilor literare în vederea editării unor antologii din creaţia lor;
 • colaborează cu directorii caselor de cultură şi cămine culturale din judeţ în vederea cercetării, conservării şi valorificării creaţiei populare în domeniu, din diferite subzone etnofolclorice şi culturale;
 • organizează concursuri de creaţie literară şi teatru de amatori cu caracter judeţean şi naţional în vederea stimulării creaţiei literare şi populare din judeţ;
 • editează lucrări de folclor şi literatură cultă în limita fondurilor existente;
 • colaborează cu tipografii in vederea  editării in bune condiţii şi la timp a tipariturilor CJCPCT;
 • asigură asistenţă metodică de specialitate şi organizatorică în vederea participării unor creatori amatori din judeţ la diverse manifestări de profil din judeţ şi pe plan naţional şi internaţional;
 • elaborează scenarii pentru spectacole şi manifestări culturale din judeţ;
 • organizează întrunirile anuale ale creatorilor amatori de literatură şi teatru popular din judeţ;
 • elaborează lucrări metodologice şi de specialitate specifice domeniului pe care îl coordonează;
 • îndeplineşte şi alte sarcini pe care le va primi de la directorul instituţiei.

 

Compartimentul Documentare şi educaţie permanentă are următoarele atribuţii principale

 • elaborează programe anuale în domeniul documentaristicii, le supune dezbaterii compartimentelor de specialitate;
 • fundamentează si elaborează baza de date si informatii privind activitatea de conservare si valorificare a tradiției si creației populare in județul Botoșani;
 • initiaza si organizează studii si actiuni comune cu celelalte compartimente, precum și cu alte institutii de profil din tară privind activitatea de documentare și realizare a bazei de date;
 • elaborează un program concret de preluare a datelor și informatiilor (fotografii, filme, înregistrări audio etc.) de la compartimentele de specialitate ale Centrului în vederea transpunerii acestora pe suport magnetic;
 • pune la dispoziţia tuturor compartimentelor  și aşezămintelor culturale din judeţ sau din ţară întreaga documentaristică, constituită pe baze ştiinţifice, in baza completarii unei fișe (fluturas);
 • completează periodic baza de date, referentul de specialitate luând masuri ferme de conservare, restaurare si valorificare a acesteia;
 • realizează programe de educație permanentă în parteneriat cu directorii caselor de cultură și căminelor culturale din judet;
 • asigură asistența de specialitate așezămintelor culturale din judet.

 

Compartimentul  financiar-contabil şi administrativ

 • întocmeşte proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale;
 • asigură efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor contabile privind fondurile fixe, mijloacele circulante, investiţiile;
 • organizează inventarierea periodica (o data pe an conform Legii contabilităţii şi ori de câte ori există indicii că există lipsuri în gestiuni) a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;
 • întocmeşte şi arhivează lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică, fişele de cont şi fişele de credit, registrul jurnal şi urmăreşte concordanţa dintre acestea;
 • întocmeşte trimestrial bilanţul contabil şi raportul explicativ;
 • angajează instituţia prin semnătură alături de manager, de toate operaţiile patrimoniale, având obligaţia de a refuza, potrivit legii, pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
 • exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor;
 • în absenţa contabilului şef toate atribuţiile  sale se exercită de persoana desemnată de acesta  cu avizul managerului;
 • întocmeşte lucrări privitoare la organizarea si desfăşurarea in condiţiile legii a concursurilor pentru  ocuparea posturilor vacante;

–    întocmeşte statele de plată şi declaraţiile fiscale;

–    asigură completarea registrului de evidenţă electronică a salariaţilor;

–   asigurarea evidenţa și completarea registrelor si dosarelor personale ale salariaţilor cu contract de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare;

–   întocmeşte lucrări referitoare la acordarea sporurilor de vechime în muncă şi alte drepturi prevăzute de lege.

Capitolul V Dispoziţii finale

 

Art.21 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări în domeniu.

Art.22 Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, civilă sau administrativă şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.23 Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.

Art.24 În temeiul prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se va emite Regulamentul intern al Centrului.

Art.25 Orice modificare sau completare a prezentului Regulament se va face la propunerea managerului Centrului prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani.

 

Manager,

Melniciuc Aurel

Lasă un comentariu

Nume *

Email

Pagină web